Danh sách trang web học tiếng Đức Online
Tên của trang web (+ Tên của chương trình dạy tiếng Đức)
Howily - German For Beginners

Địa chỉ của trang web
Trang web này dạy miễn phí hay thu phí?
Miễn phí

Luyện các kĩ năng, chức năng
  • Văn phạm
  • Tự điển online

Dành cho các trình độ
  • A1
  • A2

Bạn tự đánh giá chất lượng của trang web này thế nào?
Trung bình

Các ghi chú thêm của bạn về trang web này
-