Tên của trang web (+ Tên của chương trình dạy tiếng Đức)
Goethe.de

Địa chỉ của trang web
Trang web này dạy miễn phí hay thu phí?
Vừa miễn phí, vừa thu phí

Luyện các kĩ năng, chức năng
  • Tất cả các kĩ năng

Dành cho các trình độ
  • Tất cả các trình độ

Bạn tự đánh giá chất lượng của trang web này thế nào?
Rất tốt

Các ghi chú thêm của bạn về trang web này
-

Họ tên người đăng thông tin hoặc Nickname
Thuong Pham