Danh sách trang web học tiếng Đức Online
Tên của trang web (+ Tên của chương trình dạy tiếng Đức)
mein-deutschbuch.de

Địa chỉ của trang web
Trang web này dạy miễn phí hay thu phí?
Miễn phí

Luyện các kĩ năng, chức năng
  • Đọc
  • Văn phạm
  • Làm bài tập

Dành cho các trình độ
  • Tất cả các trình độ

Bạn tự đánh giá chất lượng của trang web này thế nào?
Khá tốt

Các ghi chú thêm của bạn về trang web này
-