Danh sách trang web học tiếng Đức Online
Tên của trang web (+ Tên của chương trình dạy tiếng Đức)
Sách luyện thi tiếng Đức (Nơi bán sách và in sách)

Địa chỉ của trang web
Trang web này dạy miễn phí hay thu phí?
Thu phí

Luyện các kĩ năng, chức năng
  • Tất cả các kĩ năng

Dành cho các trình độ
  • Tất cả các trình độ

Bạn tự đánh giá chất lượng của trang web này thế nào?
Khá tốt

Các ghi chú thêm của bạn về trang web này
-