Tên của trung tâm hoặc gia sư dạy tiếng Đức: Công ty TNHH Westfalia
Tỉnh, Thành phố: TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ nơi dạy và học tiếng Đức: 30 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, Quận 10
Địa chỉ Email:...